Page 4 - Pakzinios_2013_pavasaris

Basic HTML Version

2013 m. pavasaris
PakZˇ inios
9 8 7 3
5 2
6 8
7 4
8
2
5
7 5 3 8 1
3
1
7
6 9
7 4
2 5
5 3 4 7
SUDOKU
Sudoku – galvosūkiai, kuriuose reikia
surasti ir įrašyti skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad šie nesikartotų eilutėse, stul-
peliuose.
Teisingai išsprendę ir atsiuntę gal-
vosūkyje pažymėtuose langeliuose
esančių skaičių sumą elektroni-
niu paštu pm@pakmarkas.lt arba
paskambinę telefonu (5) 205 28 71
dalyvausite konkurse dėl prizų –
UAB „PakMarkas“ firminių suvenyrų.
Atsakymų laukiame iki 2013 m.
rugpjūčio 31 d.
Minutės pertraukėlė!
Mieli skaitytojai, mums svarbi
Jūsų nuomonė!
Išsakykite savo pastabas
ir pageidavimus el. paštu
pm@pakmarkas.lt
Būtinai atsižvelgsime į Jūsų poreikius
planuodami kitą leidinio numerį.
Lauksime Jūsų laiškų!
„PakŽinios“ UAB „PakMarkas”
informacinis leidinys
Leidžia UAB „PakMarkas”
Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r., LT–13034
Tel. (5) 205 29 00, faks. (5) 205 29 01
El. paštas info@pakmarkas.lt
Lietuvos spaustuvininkai
minėjo Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dieną
Kiekvieną pavasarį Lietuvos spaustuvininkų asociacija, kuriai nuo 2006 m.
priklauso ir UAB ,,PakMarkas”, mini Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.
Šių metų gegužės 10 d. šventės minėjimas vyko Mažosios Lietuvos patrioto,
knygnešio Martyno Jankaus muziejuje Bitėnuose, Pagėgių savivaldybėje.
Šventei atminti Bitėnai pasirinkti visai neat-
sitiktinai. Turbūt nedaugelis žino, kad būtent
Bitėnuose spaudos draudimo metais Marty-
no Jankaus namai buvo tapę spausdinto lie-
tuviško žodžio platinimo centru. 1892 m. Ma-
žojoje Lietuvoje Martyno Jankaus sodyboje
buvo pastatytas pirmasis specialiai spaustuvei
skirtas pastatas. Čia buvo sandėlis popieriui ir
knygoms, veikė plokščia pilno formato iškilio-
sios spaudos mašina. Bitėnuose pirmą kartą
buvo išspausdinta Vilniaus universiteto istori-
ja, kai kurios Vydūno knygos. M. Jankus taip
pat buvo vienas iš „Aušros“ leidėjų. Atgavus
lietuvišką spaudą, užkampyje esantys Bitėnai
dėl kelių stokos ėmė netekti strateginės reikš-
mės, todėl 1909 m. M. Jankus įrengimus iškėlė
į Klaipėdą ir ten įkūrė naują spaustuvę.
Spaustuvininku, politiku ir visuomeninin-
ku vadinamas Martynas Jankus gimė 1858 m.
rugpjūčio 7 d. Bitėnų kaime, Pagėgių apskrityje
(anksčiau Ragainės). Jis visą gyvenimą dirbo
stengdamasis puoselėti lietuvybę. Vienas di-
džiausių jo nuopelnų – siekis Mažąją Lietuvą
prijungti prie Didžiosios Lietuvos.
Itin daug dėl lietuvybės išsaugojimo M. Jan-
kus nuveikė spaudos draudimo metais. Gy-
vendamas prie pat Prūsijos–Rusijos sienos,
jis padėjo knygnešiams organizuoti lietuviškų
leidinių platinimą – gauti reikiamos spaudos,
pereiti sieną. Prisidengdamas oficialiu spaudos
prekybininko vardu, M. Jankus organizavo lie-
tuviškų knygų gabenimą į Lietuvą. Martyno
Jankaus namų kiemas prieškario Lietuvoje buvo
tapęs Mažosios Lietuvos reprezentacine vieta,
kurioje viešėdavo žymiausi to laikotarpio žmo-
nės, užsienio svečiai. M. Jankų titulavo Mažo-
sios Lietuvos arba antruoju Lietuvos prezidentu
dėl jo itin didelių nuopelnų kraštui. Užsienio
šalių ambasadoriai, įteikę savo regalijas Lietuvos
Prezidentui, būtinai atvykdavo pasimatyti ir su
M. Jankumi.
Šventės metu savo pranešime M. Jankaus
muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė
trumpai apžvelgė Martyno Jankaus biografiją.
Įsigyventi į to meto Mažosios Lietuvos įvykius
buvo ypač lengva, kadangi minėjimui pasi-
rinktas M. Jankaus muziejus, kuriame gausu jo
šeimos istoriją ir įvykių chronologiją menančių
fotografijų. M. Jankaus muziejaus pradžia buvo
kaimo šviesuolių Birutės ir Kazimiero Žemgulių
namuose. Tik vėliau dabartinį muziejų prikėlė
Šilutės rajono valdžia, nes Pagėgių savivaldybės
tuomet dar nebuvo.
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos
minėjimo renginyje dalyvavo garbingi svečiai:
Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Koms-
kis, Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas
Vytautas Stanišauskas, LPK viceprezidentas
Vykdomosios direkcijos generalinis direkto-
rius dr. Gediminas Rainys, gausi vietos ben-
druomenė.
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
kiekvienam lietuviui primena rusų carinės val-
džios represijas, kuriomis buvo varžoma kalba,
knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Tačiau per
40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad
lietuviška spauda plito, nepaisant jokių perse-
kiojimų ir taikomų bausmių. Lietuvoje ši diena
kasmet minima gegužės 7 dieną.
Spaustuvininkų sodyba – M. Jankaus muziejus
Linotipo mašina spaustuvininkų sodyboje