Page 1 - Pakzinios_2013_pavasaris

Basic HTML Version

2013 m. pavasaris
„PakMarkas“ tapo vieninteliu oficialiu „Motovario“
reduktorių surinkimo centru Baltijos šalyse
Gerbiami klientai, džiaugiamės galėdami
Jums pranešti apie naująjį reduktorių
surinkimo centrą Lietuvoje.
Nuo šiol „Motovario“ reduktorius
Jums surinksime ir pristatysime per
24 valandas.
2013 m. balandžio 5 d. „PakMarkui“ įteik-
tas kvalifikuoto „Motovario“ reduktorių
surinkimo centro sertifikatas. Šis sertifika-
tas įgalina įmonę savo patalpose surinkinėti
Keli jų išvažiavo į Estiją, Rusiją, Latviją. Tai tik
patvirtino paslaugos reikalingumą rinkoje.
Pasiruošimas sertifikavimui vyko nuo 2012
metų rugsėjo mėnesio. Įmonė investavo apie
200 000 Lt nuosavų lėšų specialiai reduktorių
surinkimo įrangai ir įrankiams įsigyti. Papildo-
mai lėšų skirta personalo paieškoms bei jo ap-
mokymui.
Auditą „PakMarke“ atliko „Motovario“
kokybės vadovas ir surinkimo centrų MAC
(Motovario Assembly centre) vadovas. Atsto-
vai atidžiai stebėjo, kaip vyksta visas surinkimo
procesas, preciziškai tikrino įrankių sąrašą. Po
audito buvo paprašyta papildomai surinkti
reduktorius ir atsiųsti į gamyklą Italijoje, kur
kompanijos technikai profesionalai dar kar-
tą išrinko produktus ir patikrino „PakMarko“
specialistų atliktą darbą.
„PakMarkas“ su italų kompanija „Motova-
rio“ dirba jau 17 metų. Tai viena iš pirmau-
jančių pasaulyje reduktorių gamintojų, turinti
beveik 50 metų patirtį. Visi įmonės produktai
gaminami Italijoje. Ilgametis bendradarbiavi-
mas ir pasitikėjimas turėjo įtakos „Motovario“
sprendimui savo reduktorių surinkimo centrą
įsteigti Lietuvoje.
Daugelį metų būdami kompanijos „Mo-
tovario“ atstovais mes sukaupėme didžiu-
lę patirtį parduodami reduktorius, todėl
esame visuomet pasiruošę Jums padėti
patarimais ir savo žiniomis.
visų tipų reduktorius: cilindrinius, sliekinius
ir kūginius.
Pasak Pavarų ir automatizavimo skyriaus
vadovo Eimanto Daunoro, pagrindinis vieti-
nės rinkos bruožas yra įrenginių eksploatavi-
mas, todėl daugumai gamintojų ypač aktu-
alus klausimas yra greitas gedimų šalinimas,
atsarginių detalių keitimas. Naujoji reduktorių
surinkimo paslauga gamintojams padės daug
greičiau išspręsti įrengimų gedimo problemas.
,,Iki šiol savo įmonės sandėlyje turėjome pa-
kankamai platų reduktorių asortimentą. Tačiau
nutikdavo ir taip, kad klientui prireikia konkre-
taus reduktoriaus su tam tikru perdavimo skai-
čiumi, kurio mes neturime. Tokiu atveju mums
tekdavo produktą užsakyti, o klientui laukti.
Dabar mes esame visiškai lankstūs tenkindami
klientų poreikius, nes savo įmonėje galime su-
rinkti įvairiausių parametrų reduktorius“, – pa-
sakoja Eimantas.
Anksčiau standartiniai reduktorių pristaty-
mo terminai lokaliai rinkai (Lietuva, Latvija,
Estija) buvo 1,5–2 savaitės. „PakMarkui“ tapus
oficialiu „Motovario“ reduktorių surinkimo
centru Baltijos šalyse standartinis užsakymas
atliekamas per 24 val.. Tai ne tik leidžia gamin-
tojams išvengti gamybos prastovų dėl įrangos
gedimo, bet ir nebereikia sukti galvos dėl at-
sarginių dalių sandėliavimo.
Eimantas atkreipia dėmesį, kad, tik mėne-
siui praėjus nuo sertifikato gavimo, „PakMar-
ke“ jau surinkta kelios dešimtys reduktorių.
Pavarų ir automatizavimo skyriaus vadovas
Eimantas Daunoras