Page 4 - Pakžinios-2011-06

Basic HTML Version

2011 m. balandis–birželis
PakZˇ inios
Vienose nuotraukose buvo užfiksuoti vaiz-
dai su savo rankomis atliktais apželdinimo,
dekoravimo darbais. Kitoje – ant palangės
paties užauginti kvapnieji bazilikai. Kiekvie-
nas kadras – tai trumpa akimirka, trumpas
stabtelėjimas, tapatinimasis su aplinka.
Į kiekvieno darbuotojo pašto dėžutę buvo
išsiųsti įdomiausi gamtos faktai. Paprastai
net nesusimąstome, kad virdami maistą už-
dengtame puode sutaupome apie 40 proc.
energijos, kad kiekvieną savaitę išnyksta apie
20 augalų ir gyvūnų rūšių. Mažai kas žino
ir tai, kad delfinai miega atmerkę vieną akį,
o bitė turi net penkias akis.
Jei dažniau apsidairytume,
pamatytume, kokie įdomūs
dalykai vyksta aplink mus, o
jei dažniau pamąstytume, su-
stabdytume daugybę gamtą
žalojančių procesų.
Vieną dieną darbuotojams
pasiūlėme pažaisti. „PakMar-
ko“ teritorijoje paslėpėme tris
nuotraukas, kurias kiekvienas
galėjo surasti vadovaudama-
sis mažomis užuominomis.
Žaidimas paskatino darbuo-
tojus pakilti iš savo darbo
vietų ir išėjus į lauką pamatyti
šalia gulintį laiko nugludintą
didelį akmenį, žaliuojančią
liepą, apskritai gamtos grožį,
kurio kasdien tiesiog nepa-
stebime dėl savo rūpesčių ir
skubos.
Aplinkosaugos savaitę vainikavo „pakmar-
kiečių“ jau taip pamėgtas „fišas“. Šį kartą jį
pavadinome „Žalias sodas“. Be to, penktadie-
nį nuo pat ryto visi darbuotojai buvo vaiši-
nami obuoliais, simbolizuojančiais gamtos
APLINKOSAUGOS SAVAITĖ
„NEBŪK GRIOVĖJAS – BŪK KŪRĖJAS!“
4
2 5 7
5
4 7 9
7 6
3
6 9
2
2 6
4 8
1
2 7
3
8
1 3 6
9
6 8
7 9
4
SUDOKU
SUDOKU – galvosūkiai, kuriuose reikia
surasti ir įrašyti skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad šie nesikartotų eilutėse, stulpe-
liuose.
Teisingai išsprendę ir atsiuntę gal-
vosūkyje pažymėtuose langeliuose
esančių skaičių sumą elektroni-
niu paštu pm@pakmarkas.lt arba
paskambinę telefonu (5) 205 28 71
dalyvausite konkurse dėl prizų –
UAB „PakMarkas“ firminių suveny-
rų. Atsakymų laukiame iki 2011 m.
rugpjūčio 31 d.
Sveikiname praėjusio numerio SUDOKU
laimėtojus: UAB „Intersurgical“ ir UAB
„Baltic champignons“ įmonių atstovus.
MINUTĖS PERTRAUKĖLĖ!
Mes tikime, kad dideli darbai
prasideda nuo visai mažų dalykų.
Saugodami gamtinius išteklius
nuo šiol leidinį spausdinsime ant
100 procentų perdirbto popieriaus.
Elektroninę leidinio versiją skaitykite
http://www.pakmarkas.lt/
pakzinios1/
„PakŽinios“ UAB „PakMarkas”
informacinis leidinys
Leidžia UAB „PakMarkas”
Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r., LT–13034
Tel. (5) 205 29 00, faks. (5) 205 29 01
El.paštas info@pakmarkas.lt
Tekstinė ir grafinė medžiaga UAB „PakMarkas“
Smagiai ir prasmingai „PakMarke“ prasidė-
jo pirmoji vasaros savaitė. Džiaugėmės ne tik
nuostabiai vasarišku oru, bet ir dar viena gali-
mybe prisiminti, jog visi esame gamtos dalis.
Pasitikdami birželio 5-ąją, Pasaulinę aplinko-
saugos dieną, darbuotojams suorganizavome
savaitę „Nebūk griovėjas – būk kūrėjas“.
Savaitė prasidėjo viktorina. Iš pirmo žvilgs-
nio visai nesudėtingi klausimai apie ekologi-
nius ženklus ir panaudotų padangų perdirbi-
mą ne vieną darbuotoją privertė susirūpinti
ekologijos ir aplinkosaugos žinių gilumu ir pa-
ragino jas atnaujinti.
Norėdami atkreipti dėmesį į mus supančios
gamtos unikalumą surengėme fotokonkursą
„Žalias sodas“. Neįtikėtina, kokia beribė žmo-
nių fantazija ir kaip skirtingai kiekvienas jau-
čiame pasaulį!
dovaną, gausią vitaminų ir gaivos. Savaitės
laimėtojai buvo apdovanoti prizais.
Aplinkosaugos savaitę pirmą kartą organi-
zavo Kokybės skyrius. Jos sumanytoja Aistė
Dulkytė džiaugiasi, kad renginio misiją – Su-
simąstyti, Apsižvalgyti ir Pamilti – pavyko įgy-
vendinti puikiai. Ji taip pat labai tikisi, kad ši
savaitė taps dar viena „PakMarko“ darbuotojų
tradicija.
Gerai Jūsų dienos nuotaikai „PakMarke”
montuotoju konstruktoriumi dirbantis
Sergejus Želtucha pasakoja senus links-
mus anekdotus…
Skelbimas ant fabriko vartų:
„Jeigu jums darbas teikia malonumą, čia
jūsų laukia daugybė malonumų.”
Valdytojas grįžta iš darbo namo bjaurios
nuotaikos. Žmona klausia:
– Atsitiko kas nors nemalonaus?
– Taip, taip!!! Vaikinas, ant kurio aš išlie-
davau savo pyktį, šiandien neatėjo į darbą.
Į darbų vykdytojo vagonėlį įšoka darbi-
ninkas:
– Ivanai Ivanovičiau, bėda! Namas, kurį
mes ką tik suremontavome, tuoj sugrius!
– Ką! Kiek kartų jums sakiau – nenu-
imkit pastolių, kol neišklijuosite kambarių
tapetais.
Tarnautojas – viršininkui:
– Aš pas jus dirbu puse etato, todėl pra-
šau ant manęs rėkti pusbalsiu.
NUSIŠYPSOK!
Kokybės ir aplinkosaugos asistentė Aistė Dulkytė