Page 4 - Pakžinios-2009-06

Basic HTML Version

SUDOKU
Sudoku – galvosūkiai, kuriuose reikia surasti ir
įrašyti skaitmenis nuo 1 iki 9 taip, kad šie nesi­
kartotų eilutėse, stulpeliuose bei paryškintuo­se 9
langelių (3×3) kvadratuose.
Teisingai išsprendę ir atsiuntę galvosūkyje geltonai
pažymėtuose langeliuose esančių skaičių sumą
el. paštu pm@pakmarkas.lt arba paskambinę
telefonu (5) 205 28 71 dalyvausite konkurse dėl
prizų – „PakMarko“ firminių suvenyrų. Atsakymų
laukiame iki 2009 rugsėjo 30 d.
Minutės pertraukėlė!
„Rytojaus lyderiai 2009“ su „PakMarko“ atstovais pažymėjimų įteikimo šventėje
Norėdamas prisidėti prie būsimų šalies lyderių
rengimo, „PakMarkas“ kartu su keliomis kitomis
spaudos pramonės įmonėmis dalyvavo bendrame
Vilniaus universiteto, UAB „Mercuri International“,
VšĮ „Kitokie projektai“ ir Lietuvos spaustuvininkų
asociacijos projekte „Rytojaus lyderiai 2009“.
Projekto idėjai įvykdyti ir lyderio kompetenci­
jas ugdyti „PakMarką“ pasirinko devyni iš 27 pro­
jekto dalyvių – Vilniaus universiteto trečio kurso
studentų. Jie drąsiai priėmė iššūkį išbandyti save
visiškai naujoje srityje ir realizuoti projekto idėją –
nau­jo įmonės produkto įvedimo koncepciją, stra­
tegiją ir praktiką.
Kokią patirtį įgavo, kokius sunkumus įveikė ir
kokias lyderio savybes išugdyti padėjo praktinė
veikla „PakMarke“, liudija patys dalyviai. Į klausimus
atsako Jūratė Petrikaitė ir Justinas Janu­levičius.
Kaip gimsta lyderiai?
„PakŽinios“
UAB „PakMarkas”
informacinis leidinys
Leidžia UAB „PakMarkas”
Daržininkų k., Nemėžio sen.,
Vilniaus r., LT-13034, Lietuva
Tekstinė ir grafinė medžiaga
UAB „PakMarkas“
Dizainas UAB „Ranka“
5 7
5
6
9
9
1
5
2
8
5
2 7
5 4
5
7
4
4 5 9
6
3
6
5
2
3
5
Tel. (5) 205 29 00
Faks. (5) 205 29 01
El.paštas info@pakmarkas.lt
Kodėl projekto idėjai įgyvendinti pasirinkote
„PakMarką“?
Jūratė: pasirodė įdomi pati „PakMarko“ pristatyta
idėja – „Juosiamųjų etikečių įvedimas į rinką“. Be to,
visada smagu dirbti su gerai pažįstama komanda.
Justinas: iki spaudos pramonės įmonių atstovų
prisistatymo aš asmeniškai nė apie vieną iš jų nebu­
vau girdėjęs. Daugelio siūlomos idėjos projektui
vykdyti buvo labai panašios, tačiau aš pasirinkau
„PakMarką“. Jos atstovas kalbėjo labai konkrečiai, jis
aiškiai pabrėžė, kad tai, ko dar ne­mokame, galėsime
išmokti – buvo matyti rimtas požiūris į projektą.
Kokios naujos patirties įgavote „PakMarke“ ir
ko išmokote?
Jūratė: apie etiketes neišmanė nė vienas, dabar
apie jas šį tą jau žinome visi. Po projekto atsirado
labai įdomus įprotis nužiūrinėti prekių etiketes. Iki
tol niekada nekildavo mintis net to daryti.
Justinas: tai buvo neįkainojama patirtis. Teko
skambinti įmonėms, tartis dėl susitikimų, o susitikus
klausinėti reikiamos informacijos. Dabar žinau, kaip
vyksta etikečių klijavimas ant įvairios produkcijos,
bei apie pačių etikečių gamybą.
Labai patiko požiūris į darbuotoją ir darbo at­
mosfera. Pamačiau, kaip vadovai šiltai, paprastai ir
natūraliai gali bendrauti su pavaldiniais ir mumis –
studentais.
Kas buvo sunkiausia, o kas lengviausia įgyven­
dinant projektą?
Jūratė: turbūt kažko labai sudėtingo nebuvo.
Gera komanda, geranoriški „PakMarko“ atstovai,
KOL ŠALYJE SIAUČIA EKONOMINĖ KRIZĖ, O LYDERIŲ, KURIE PRANOKTŲ
APLINKINIUS SAVO IDĖJOMIS, KURTŲ ĮKVEPIANČIĄ IR PATRAUKLIĄ
ATEITIES VIZIJĄ, YRA TRŪKUMAS, „PAKMARKAS“ IMASI SVARBIŲ
VEIKSMŲ – AUGINA IR UGDO RYTOJAUS LYDERIUS.
šiek tiek pastangų ir rezultatą pasie­kėme.
Justinas: sunkiausia buvo derinti susitikimus su
apklausiamomis įmonėmis. Teko pavargti ir prie
projekto tikslų bei uždavinių. Kadangi bendrauti su
„PakMarko“ atstovais buvo labai lengva, tai kiekvie­
nas komandos narys stengėsi kuo geriau įvykdyti
savo užduotį, o projektas sėkmingai judėjo į priekį.
Po dalyvavimo projekte, kaip manote, kokios
visgi yra tikro lyderio savybės?
Jūratė: sugebėjimas savo asmeninėmis savybėmis
bei jų taikymu užsitarnauti aplinkinių pagarbą ir
norą sekti siūlomomis idėjomis bei atliekamo dar­
bo vizija.
Justinas: lyderis – tai žmogus, kuris bendrauja su
visais kaip su sau lygiais. Būdamas tikras savo srities
specialistas pirmiausiai jis išklauso kitų nuomones ir
pasiūlymus, o tada priima patį geriausią sprendimą
aiškiai jį argumentuodamas.
Spaudos departamento vadovas Gintaras Ka­
čiušis su studentais bendravo nuo pat projekto pra­
džios iki jo pabaigos: supažindino su įmonės pro­
duk­cija, spausdinimo technologijomis, naudoja­ma
įranga, dalinosi įgyta vadovavimo patirtimi ir
įgūdžiais. Pa­klaustas, ką mano apie lyderio kelią –
juo gimstama ar tampama, G. Kačiušis sako, kad
visi gimstame, nes esame lyderiai. Bėda ta, kad ne­
to­bulinamos lyderio savybės užsimiršta.
Visiems projekto dalyviams linkime didelės
sėkmės įgyvendinant savo vizijas!